OPĆI UVJETI PRODAJE

1_ Roba uvijek putuje na rizik i opasnost kupca čak i ako je cijena ugovorena slobodna luka. Odgovornost tvrtke prestaje kada je utovar završen, stoga ne snosi odgovornost za lomove i/ili neovlaštene manipulacije zbog neiskustva prijevoznika i/ili depozita, sva oštećenja moraju biti istaknuta u transportnom dokumentu u trenutku istovara. 2_Karakteristike naših prirodnih materijala su isključivo indikativne i stoga se ne mogu osporiti. 3_Sve pritužbe moraju nam stići najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka materijala preporučenom poštom ili ovjerenom e-poštom. Ni u kojem slučaju neće se prihvaćati reklamacije na već ugrađene materijale. Eventualni nedostaci na robi, redovito prijavljeni, daju pravo samo na zamjenu oštećene robe. Ovom zamjenom prestaju obveze tvrtke. Svaki spor ili zahtjev mora se podnijeti u cijelosti i redovito u propisanim rokovima. 4_Narudžbe napravljene preko naših agenata ili posrednika smatraju se valjanima tek nakon našeg prihvaćanja s potvrdom narudžbe. 5_Uvjeti isporuke nisu obvezni i treba ih tumačiti kao približnu indikaciju. Stoga se bilo kakvo kašnjenje u isporuci ni u jednoj kući ne može pozivati ​​na poništenje narudžbe, niti na naknadu izravne ili neizravne štete.6_Plaćanja se moraju izvršiti u utvrđenim rokovima. Nepoštivanje rokova plaćanja daje pravo na obustavu isporuka i primjenu zaostalih kamata u visini tekuće bankovne stope do izvršenja plaćanja. 7_Prikazane cijene podložne su varijacijama. Tvrtka zadržava pravo izmijeniti svoj proizvod u bilo kojem trenutku, bez da to implicira spor od strane kupaca. 8_ Ne prihvaćamo otkazivanje narudžbi u vezi gotovih radova i/ili posebnih mjera izvan cjenika. 9_ Za sve što nije predviđeno u gore spomenutim klauzulama, treba se obratiti na zakone i običaje koji su na snazi ​​u vezi s tim. 10_Cijene su bez PDV-a bez našeg sjedišta. 11_ Za svaki spor nadležan je sud u Trevisu.